Általános Szerződési Feltételek

iCoin Network Kft. kriptovaluta ATM Általános Szerződési Feltételei

1.) Jelen ÁSZF elfogadása előfeltétele annak, hogy az Ügyfél a Szolgáltató által biztosított ATM elektronikus felületén kriptovaluta váltás szolgáltatást vegyen igénybe, az ATM felületének használatával az Ügyfél elfogadja jelen Általános Szerződési Feltételeket.

2.) Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a kriptovaluták volatilitása magas, árfolyamuk folyamatosan és gyorsan változik, ezért a tranzakciók során különösen nagy árfolyamkockázattal kell számolnia, a Szolgáltató a kriptovaluták értékállóságáért semmilyen felelősséget nem vállal, felelősségét kifejezetten kizárja.

3.) A Szolgáltató tájékoztatja az Ügyfelet, hogy a mindenkori hatályos jogszabályok a kriptovaluta váltást regisztrációhoz, személyes adatok megadásához köthetik. Ebben az esetben a váltás előfeltétele jogszabály által megkívánt azonosítás elvégzése. Az Ügyfél a szolgáltatás igénybevételével kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az azonosításhoz szükséges adatokat a Szolgáltató ügyfélazonosítás céljából kezelje és megőrizze.

4.) Az ATM által megjelenített árfolyam tájékoztató jellegű, a megjelenítés időpontjában érvényes árfolyamot jelzi, a terminál folyamatosan követi a kriptovaluták árfolyamának változását.

5.) Az árfolyam jellemzően magában foglalja a váltási szolgáltatás összes költségét. Amennyiben a váltási szolgáltatás olyan további költséggel jár, amelyet nem tartalmaz az árfolyam, a Szolgáltató a váltás kezdeményezése előtt tájékoztatja az Ügyfelet a további költség összegéről, mértékéről.

6.) Kriptovaluta eladás vagy vásárlás minimum megbízási összegéről a tranzakció kezdeményezésekor az ATM tájékoztatja az Ügyfelet. A Szolgáltató fenntartjuk magának a jogot, hogy a minimum megbízási díj összegét előzetes értesítés nélkül bármikor megváltoztathassa.

7.) A Szolgáltató nem vállal felelősséget azért, ha az ATM bármely okból nem fogadja el az Ügyfél által felhasználni kívánt bankjegyeket.

8.) Kriptovaluta vásárlása esetén az árfolyam rögzítése a vásárlás gomb megnyomásával történik, a vásárlás gomb megnyomásakor érvényes árfolyamon történik meg a tranzakció.

9.) Kriptovaluta eladás esetén a kriptovaluta eladási szelvény kinyomtatásával hagyja jóvá a tranzakciót a Szolgáltató. A szelvény elvesztéséből, vagy annak sérüléséből származó következményekért a Szolgáltató felelősségét kizárja.

10.) A szelvényen feltüntetett árfolyamon kizárólag abban az esetben jön létre a tranzakció, ha az Ügyfél 10 percen belül, a szelvényen feltüntetett kriptovaluta pontos mennyiségét, a meghatározott kriptovaluta tárca címére átküldi, és az átküldött kriptovaluta pontos mennyisége megjelenik a publikus blokkláncon a Szolgáltató által azonosítható módon és mennyiségben.

11.) Az alkalmazott technológia sajátosságai miatt a már kiküldött kriptovaluta visszahívására vagy a tranzakció utólagos módosítására nincs lehetőség.

12.) Amennyiben -az átküldés a meghatározott időkeretben (10 perc) nem történik meg, -nem a pontosan meghatározott kriptovaluta mennyiség vagy nem a meghatározott kriptovaluta tárca címére kerül átküldésre, -az átküldött kriptovaluta pontos mennyisége nem jelenik meg a publikus blokkláncon a Szolgáltató által azonosítható módon és mennyiségben, a tranzakció sikertelen és meghiúsul.

13.) Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a váltási tranzakció internet kapcsolaton és automatán keresztül történik, így a Szolgáltató a tranzakcióknak az internetkapcsolat, a blokklánc rendszer, az ügyfélazonosítás, a kriptovaluta tárcaszolgáltató, pénzügyi szolgáltató,  műszaki hibáiból és minden egyéb műszaki hibából eredő meghiúsulásáért a felelősségét kifejezetten kizárja.

14.) Sikertelen, meghiúsult tranzakció esetén (elkésett, pontatlan, etc.) az ATM az átutalt kriptovalutát automatikusan letéti számlára helyezi.

15.) A sikertelen meghiúsult tranzakciót az Ügyfél köteles haladéktalanul jelezni a Szolgáltatónak. A Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb 5 banki napon belül kivizsgálja a meghiúsulás okát és erről tájékoztatja az Ügyfelet.

16.) A szolgáltatást kizárólag a terminál elhelyezésére szolgáló kereskedelmi egység nyitva tartási idejében lehet igénybe venni, a Szolgáltató kizárja felelősségét, ha az ATM bármikor, bármilyen okból, bármennyi ideig üzemképtelen.

17.) Az Ügyfél felelősséggel tartozik minden olyan kár megtérítéséért, amely az ATM terminálban vagy annak működésében következik be az Ügyfél által elkövetett bármilyen rongálás vagy az ATM terminál elmozdítása miatt, vagy bármilyen nem rendeltetésszerű használatból fakadóan.