Adatkezelési tájékoztató

iCoin Network Kft. kriptovaluta ATM Adatvédelmi és Adatkezelési tájékoztató

1.) Az adatkezelő az iCoin Kft. (1085 Budapest, József krt. 69. fsz. 22.) Az adatkezelő az ATM kameráján keresztül átadott, benyújtott dokumentumokon rendelkezésére bocsátott személyes adatokat, – ideértve az arcképet – kriptovaluták adásvétele, a pénzmosás- és terrorizmus finanszírozásának megakadályozásához kapcsolódó ügyfélazonosítási műveletek elvégzése céljából kezeli.

2.) Az adatkezelés jogalapja az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése, (GDPR 6. cikk (1) c) pont) a 2017. évi LIII. tv. (Pmt.) és az1997. évi CLV. tv. (Fogyasztóvédelmi tv.) rendelkezései szerint.

3.) Az ügyfél az ATM használatával kifejezetten hozzájárul és beleegyezik, hogy róla és az általa kezdeményezett tranzakció végrehajtásáról hang és kép felvétel készüljön.

4.) Az adatkezelő az ATM segítségével kezdeményezett tranzakciókról minden olyan információt rögzít, nyilvántart és megőriz, amely a jogszabályi előírásokból eredő kötelezettsége teljesítéséhez szükséges.

5.) Az adatkezelő a kamerafelvételen megjelenő adatokat rögzíti, a természetes személy azonosítására alkalmas okmányán (személyazonosító igazolvány, vezetői engedély, útlevél) feltüntetett személyes adatokat és a természetes személy arcképét.

6.) A személyes adatokat az adatkezelő a Pmt. 56. és 57. §-a alapján az üzleti kapcsolat megszűnésétől, illetve az ügyleti megbízás teljesítésétől számított 8 (nyolc) évig kezeli, a Fogyasztóvédelmi tv. 17/A. § alapján történő adatkezelés esetén az adatkezelés időtartama 5 (öt) év.   

7.) Az adatkezelő az ügyfelek adatait fokozott biztonsági intézkedésekkel védi (tuto lakat) az illetéktelen hozzáféréstől.

8.) Az adatkezelő a bíróság, az ügyészség, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a nyomozó hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek részére tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, rendelkezésre bocsátása végett köteles adatot szolgáltatni. Ezen adattovábbítások teljesítésért, valamint az ebből származó esetleges következményekért az adatkezelő nem tehető felelőssé, vele szemben igény nem támasztható.

9.) A pénzmosásra, terrorizmus finanszírozására vagy dolog büntetendő cselekményből való származására utaló adat, tény, körülmény felmerülése során történő bejelentési kötelezettség teljesítése érdekében kezelt személyes adatokat az adatkezelő továbbítja a jogszabály által meghatározott szervezet részére.

10.) Az adatkezelő köteles megtagadni a személyes adatok kezelésével kapcsolatos tájékoztatást, amennyiben az ügyfél a pénzmosásra vagy terrorizmus finanszírozására utaló tény, adat vagy körülmény felmerülése esetén megtett bejelentésről vagy a megbízás felfüggesztéséről, illetve arról kér tájékoztatást, hogy vele szemben indult-e büntetőeljárás.

11.) A jelen adatkezelési tájékoztatóban foglalt adatkezeléseket érintően adatfeldolgozói tevékenységet az adatkezelővel munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók látnak el a fentiekben rögzített célokból, jogalap alapján, a kezelt adatok körét érintően és az egyes adatkezelési célokhoz meghatározott időtartamban.

12.) Az ügyfelet az adatkezeléssel kapcsolatban megilleti a -tájékoztatáshoz való jog, melynek során az érintett tájékoztatást kérhet a kezelt személyes adatainak köréről, a kezelés céljáról, az adatok forrásáról, valamint az adatkezelés bármely lényeges körülményéről. (A tájékoztatáshoz való jog csak a jelen tájékoztató 9. pontjának korlátozásával gyakorolható.) -helyesbítéshez való jog, amennyiben a rögzített adat a valóságnak nem felel meg és a valóságnak megfelelő adat az adatkezelő rendelkezésére áll, -törléshez való jog. (Amennyiben az adat törlését törvény nem zárja ki.)

13.) Az ügyfél az adatkezelés jogszerűsége kapcsán a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5., honlap: www.naih.hu, telefon: +36 1 391-1400, fax: +36 1 391-1410, központi e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu) eljárását kezdeményezheti, illetve választása szerint az adatkezelő székhelye vagy az ügyfél lakóhelye (tartózkodási helye) szerinti törvényszékhez fordulhat. Az érintett további jogaira és a bírósági eljárás menetére vonatkozó részletes szabályokat az az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 14.§- 19.§-ok tartalmazzák.